สถิติกรุงเทพมหานคร 2562   (E-Book / PDF)

1. สถิติด้านองค์กรกรุงเทพมหานคร
1.เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2558 - 2562 จำแนกตามหน่วยงาน
2.เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2562 จำแนกตามเขต
3.เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562
4.เปรียบเทียบประมาณการและรายรับจริงของกรุงเทพมหานคร จำแนกตามประเภทรายรับ ปีงบประมาณ 2561 – 2563
5.เปรียบเทียบรายได้จริง - รายจ่ายจริงของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2545 – 2562
6.งบประมาณรายจ่ายโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562
7.งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามด้านและแผน
8.จำนวนงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามแผนสาขาและหน่วยงาน
9.การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 – 2562
10.การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ปีงบประมาณ 2561 – 2562
11.การจัดเก็บภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2561 – 2562
12.รายได้ค่าธรรมเนียมการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและการเก็บขนมูลฝอย ปีงบประมาณ 2561- 2562
13.โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน และพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2562
   (เฉพาะที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครดำเนินการ)


2. สถิติด้านสังคม
หมวดประชากร
1.จังหวัดที่มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน พ.ศ. 2551 - 2562.xlsx
2.จำนวนประชากร และความหนาแน่น ในเขตกรุงเทพมหานคร 2562.xlsx
3.จำนวนบ้านในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551 - 2562.xlsx
4.จำนวนชุมชน ประชากร ครอบครัว และหลังคาเรือนของชุมชน ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562.xlsx
5.จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2562.xlsx
6.จำนวนชุมชนประเภทต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562.xlsx
7.จำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551 - 2562.xlsx
8.จำนวน และอัตราการเพิ่มของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล กับทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 - 2562.xlsx
9.จำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2547 - 2562 และประมาณการของ พ.ศ. 2563 - 2566.xlsx
10.จำนวนประชากรในเขตปริมณฑล พ.ศ. 2547 - 2562 และประมาณการของ พ.ศ. 2563 - 2566.xlsx
11.จำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 จำแนกตามอายุและเขต.xlsx
12.จำนวนการจดทะเบียนสมรส หย่า และรับรองบุตรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - 2562.xlsx
13.จำนวนประชากรเกิด ในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสำนักงานเขต พ.ศ. 2560 - 2562.xlsx
14.จำนวนประชากรตาย ในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสำนักงานเขต พ.ศ. 2560 - 2562.xlsx
15.จำนวนประชากรย้ายเข้า ประชากรย้ายออก ในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสำนักงานเขต พ.ศ. 2560 - 2562.xlsx
16.จำนวนผู้ย้ายถิ่น จำแนกตามภาคที่อาศัยก่อนย้าย และภาคที่อยู่ปัจจุบัน พ.ศ. 2562.xlsx
17.จำนวนผู้ย้ายถิ่น จำแนกตามสาเหตุของการย้ายถิ่น เพศ และภาคที่อยู่ปัจจุบัน พ.ศ. 2562.xlsx
18.สถิติทะเบียนครอบครัวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 จำแนกรายเดือน และรวมปี.xlsx

หมวดสถิติการศึกษาและนันทนาการ
1.จำนวนผู้ใช้บริการลานกีฬากรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขต พ.ศ. 2562
2.จำนวนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามขนาด ปีการศึกษา 2562
3.จำนวนโรงเรียน ครู นักเรียน และห้องเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562
4.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2562

3. สถิติด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.จำนวนหน่วยจำหน่าย (ล้านหน่วย) แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตการไฟฟ้านครหลวง
2.จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตการไฟฟ้านครหลวง
3.ปริมาณน้ำผลิตจ่าย ปริมาณน้ำจำหน่าย จำนวนผู้ใช้น้ำ จำนวนติดตั้งประปาใหม่ ปริมาณน้ำใช้ ค่าน้ำเฉลี่ย
4.ปริมาณการออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินทั่วประเทศ
5.ที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
6.การจดทะเบียนอาคารชุดทั่วประเทศ
7.จำนวนรถจดทะเบียนสะสม
8.สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก รวมทั่วประเทศ
9.สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร
10.สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก รวมส่วนภูมิภาค
11.เปรียบเทียบจำนวนรถใหม่ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ของกรุงเทพมหานคร
12.จำนวนวินและจำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ
13.ปริมาณการจำหน่ายเชื้อเพลิงในกรุงเทพมหานคร
14.จำนวนผู้ใช้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบเฉลี่ยต่อวัน จำแนกตามท่าเทียบเรือ
15.จำนวนผู้ใช้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ จำแนกตามท่าเทียบเรือ
16.จำนวนผู้โดยสารและจำนวนเที่ยวเรือคลองแสนแสบเฉลี่ยต่อวัน            
17.จำนวนผู้โดยสารและจำนวนเที่ยวเรือโดยสารเรือยนต์ข้ามฟากเฉลี่ยต่อวัน
18.จำนวนผู้โดยสารและจำนวนเที่ยวเรือโดยสารเรือด่วนเลียบฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเฉลี่ยต่อวัน
19.ปริมาณจราจรบนทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รายด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ

4. สถิติด้านเศรษฐกิจ
1. เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน พ.ศ. 2556 - 2562 จำแนกตามภาค
2. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามภาค พ.ศ. 2549 – 2562 และประมาณการของ พ.ศ. 2563 – 2567
3. เปรียบเทียบร้อยละของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2556 – 2562
4. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของกรุงเทพมหานคร (ปีฐาน 2558) พ.ศ. 2552 - 2562 จำแนกตามหมวดสินค้า
5. จำนวนคนจน (ด้านรายจ่าย) ของกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2552 – 2562
6. เส้นความยากจน (ด้านรายจ่าย) ของกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2552 – 2562
7. จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง พ.ศ. 2562
8. จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2562
9. สถานการณ์พักแรม จำนวนผู้เยี่ยมเยือน และ รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562
10. สถิติการรับจดทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2562
11. สถิติการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ธุรกิจค้าปลีก ระหว่างปี 2560 – 2562
12. สถิติการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ธุรกิจค้าส่ง ระหว่างปี 2560 – 2562
13. สถิติทรัพย์รับจำนำ ไถ่ถอน และหลุดจำนำ ของสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2562

5. สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.จำนวนสวนสาธารณะและพื้นที่สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร
2.จำนวนสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (พื้นที่สีเขียว) ตามประเภทของสวนสาธารณะ
3.สวนสาธารณะที่มีพื้นที่มากกว่า 25 ไร่ ของกรุงเทพมหานคร
4.ปริมาณน้ำฝนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 – 2562 จำแนกเป็นรายเดือน
5.เปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 – 2562
6.พื้นที่รองรับและเก็บกักน้ำ (โครงการแก้มลิง) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
7.จำนวนคลองในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร
8.คุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562
9.การเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559 – 2562
10.ปริมาณมูลฝอยที่เก็บขนได้ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 – 2562
11.ปริมาณการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 – 2562