สถิติกรุงเทพมหานคร 2563   (E-Book / PDF)

1. สถิติด้านองค์กรกรุงเทพมหานคร
1.กรอบอัตรากำลังของข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2563
2.จำนวนลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของกรุงเทพมหานคร 2563 จำแนกหน่วยงาน (เขต)
3.จำนวนลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของกรุงเทพมหานคร 2563 จำแนกหน่วยงาน (สำนัก)
4.สถิติการดำเนินโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน และพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5.จำนวนงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามแผนสาขาและหน่วยงาน
6.งบประมาณรายจ่ายโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563
7.งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามด้านและแผน
8.เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ระหว่างปีงบประมาณ 2562 - 2563 จำแนกตามด้านของแผนพัฒนา กทม.
9.เปรียบเทียบประมาณการและรายรับจริงของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทรายรับ
10.เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 จำแนกตามสำนักงานเขต
11.เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2559 - 2563 จำแนกตามหน่วยงาน
12.เปรียบเทียบการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ปีงบประมาณ 2562 - 2563 จำแนกตามสำนักงานเขต
13.การจัดเก็บภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2562 - 2563 จำแนกตามสำนักงานเขต
14.การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 - 2563 จำแนกตามสำนักงานเขต
15.เปรียบเทียบรายได้จริง - รายจ่ายจริงของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2546 - 2563
16.รายได้ค่าธรรมเนียมการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและการเก็บขนมูลฝอย ปีงบประมาณ 2562- 2563 จำแนกตามสำนักงานเขต

2. สถิติด้านสังคม
1.จังหวัดที่มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน พ.ศ. 2554 - 2563
2.จำนวนประชากร และความหนาแน่น ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563
3.จำนวนบ้านในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 - 2563
4.จำนวนชุมชน ประชากร ครอบครัว และหลังคาเรือนของชุมชน ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563
5.จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563
6.จำนวนชุมชนประเภทต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563
7.จำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 - 2563
8.จำนวน และอัตราการเพิ่มของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล กับทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2554 - 2563
9.จำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2547 - 2563 และประมาณการของ พ.ศ. 2564 - 2567
10.จำนวนประชากรในเขตปริมณฑล พ.ศ. 2547 - 2563 และประมาณการของ พ.ศ. 2564 - 2567
11.จำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 จำแนกตามอายุและเขต
12.จำนวนการจดทะเบียนสมรส หย่า และรับรองบุตรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559 - 2563
13.จำนวนประชากรเกิด ในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสำนักงานเขต พ.ศ. 2562 - 2563
14.จำนวนประชากรตาย ในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสำนักงานเขต พ.ศ. 2562 - 2563
15.จำนวนประชากรย้ายเข้า ประชากรย้ายออก ในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสำนักงานเขต พ.ศ. 2562 - 2563
16.จำนวนผู้ย้ายถิ่น จำแนกตามภาคที่อาศัยก่อนย้าย และภาคที่อยู่ปัจจุบัน พ.ศ. 2563
17.จำนวนผู้ย้ายถิ่น จำแนกตามสาเหตุของการย้ายถิ่น เพศ และภาคที่อยู่ปัจจุบัน พ.ศ. 2563
18.จำนวนผู้บาดเจ็บ - ผู้เสียชีวิตทั้งหมด จำแนกตามสาเหตุ เนื่องจากอุบัติเหตุต่างๆ โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ปีงบประมาณ 2563
19.จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563
20.จำนวนผู้รับบริการปรึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส์ในส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563
21.สถานที่ตั้งของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563  เรียงตามจำนวนเตียง
22.จำนวนเตียงของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563
23.จำนวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563

3. สถิติด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.จำนวนหน่วยจำหน่าย (ล้านหน่วย) แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตการไฟฟ้านครหลวง
2.จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตการไฟฟ้านครหลวง
3.ปริมาณน้ำผลิตจ่าย ปริมาณน้ำจำหน่าย จำนวนผู้ใช้น้ำ จำนวนติดตั้งประปาใหม่ ปริมาณน้ำใช้ ค่าน้ำเฉลี่ย
4.จำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามการใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต/โทรศัพท์มือถือและภาค
5.จำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ จำแนกตามคอมพิวเตอร์ที่ใช้และภาค
6.จำนวนครัวเรือนที่มีอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำแนกตามภาค และเขตการปกครอง
    จำนวนอุปกรณ์/เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน จำแนกตามภาค และเขตการปกครอง
7.จำนวนครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จำแนกตามค่าใช้จ่ายในการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อเดือนและภาค 
8.ปริมาณการออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินทั่วประเทศ
9.ที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
10.การจดทะเบียนอาคารชุดทั่วประเทศ
11.จำนวนรถจดทะเบียนสะสม
12.สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก รวมทั่วประเทศ
13.สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร
14.สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก รวมส่วนภูมิภาค
15.เปรียบเทียบจำนวนรถใหม่ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ของกรุงเทพมหานคร
16.จำนวนวินและจำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ
17.ปริมาณการจำหน่ายเชื้อเพลิงในกรุงเทพมหานคร
18.จำนวนผู้ใช้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบเฉลี่ยต่อวัน จำแนกตามท่าเทียบเรือ
19.จำนวนผู้ใช้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ จำแนกตามท่าเทียบเรือ
20.จำนวนผู้โดยสารและจำนวนเที่ยวเรือคลองแสนแสบเฉลี่ยต่อวัน
21.จำนวนผู้โดยสารและจำนวนเที่ยวเรือโดยสารเรือยนต์ข้ามฟากเฉลี่ยต่อวัน
22.จำนวนผู้โดยสารและจำนวนเที่ยวเรือโดยสารเรือด่วนเลียบฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเฉลี่ยต่อวัน
23.ปริมาณจราจรบนทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รายด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
24.จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางต่อวัน ปีงบประมาณ 2544 – 2563

4. สถิติด้านเศรษฐกิจ
1. เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน พ.ศ. 2557 - 2563 จำแนกตามภาค
2. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามภาค พ.ศ. 2549 – 2563 และประมาณการของ พ.ศ. 2564 – 2568
3. เปรียบเทียบร้อยละของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2557 – 2563
4. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของกรุงเทพมหานคร (ปีฐาน 2562) พ.ศ. 2553 - 2563 จำแนกตามหมวดสินค้า
5. จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง พ.ศ. 2563
6. จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563
7. สถานการณ์พักแรม จำนวนผู้เยี่ยมเยือน และ รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563
8. สถิติการรับจดทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563
9. สถิติการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ธุรกิจค้าปลีก ระหว่างปี 2561 – 2563
10. สถิติการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ธุรกิจค้าส่ง ระหว่างปี 2561 – 2563
11. สถิติทรัพย์รับจำนำ ไถ่ถอน และหลุดจำนำ ของสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563

5. สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.จำนวนสวนสาธารณะและพื้นที่สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ในความรับผิดชอบของสำนักสิ่งแวดล้อม
   และสำนักงานเขตต่างๆ เรียงตามจำนวนสวนสาธารณะ
2.สวนสาธารณะหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
3.จำนวนสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (พื้นที่สีเขียว) ตามประเภทของสวนสาธารณะ
4.สวนสาธารณะที่มีพื้นที่มากกว่า 25 ไร่ ของกรุงเทพมหานคร
5.ปริมาณน้ำฝนรวมรายเดือนของกรุงเทพมหานคร จำแนกตามพื้นที่เขต
6.ปริมาณน้ำฝนของกรุงเทพมหานคร จำแนกเป็นรายเดือน
7.สถานการณ์ฝนและน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร
8.พื้นที่รองรับและเก็บกักน้ำ (โครงการแก้มลิง) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
9.ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำคลองในเขตกรุงเทพมหานคร
10.จำนวนคลองในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสำนักงานเขต
11.คุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร
12.การเก็บของมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
13.ปริมาณมูลฝอยที่เก็บขนได้ของกรุงเทพมหานคร
14.ปริมาณการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร