Countdown

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยฉิมพลี 22 จากถนนฉิมพลีถึงบ้านเลขที่ 4/145 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565