Q: โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครมีหลักสูตรการเรียนอะไรบ้าง
A: สามารถดูข้อมูลวิชาเรียนของโรงเรียนฝึกอาชีพได้ที่ https://webportal.bangkok.go.th/social/page/sub/13710 ได้เลยครับ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Q: สอบถามว่าจะขอรับเงินอุดหนุนเด็กต้องทำอย่างไรบ้าง
A: สามารถขอรับเงินอุดหนุนบุตรได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ได้เลย โดย
ตัวเด็กต้องมีสัญชาติไทย สำหรับพ่อหรือแม่ใครคนใดคนหนึ่งก็ได้ต้องมีสัญชาติไทย
เด็กต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป และจะได้รับเงินจนกว่าอายุจะครบ 6 ปี
เด็กต้องอาศัยอยู่กับผู้ปกครองในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย หมายความว่ารายได้โดยรวมทั้งครอบครัวหารด้วยจำนวนคนทั้งหมดที่มี ต้องมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
ผู้ที่ไม่ได้เป็นพ่อแม่แท้ ๆ แต่เป็นคนรับอุปการะ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ แต่เด็กจะต้องอาศัยอยู่กับคุณด้วย
บุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลและผู้ทีอยู่ในรายได้โดยรวมไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี ก็สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้
เด็กจะต้องอาศัยอยู่กับผู้รับสิทธิ์ ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน
สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ยังไม่ต้องมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ รอให้คลอดบุตรก่อนจึงสามารถลงทะเบียนได้
กรณีสมาชิกในครัวเรือนที่มีอำยุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ/บัตรคนจนทุกคน ไม่ต้องมีผู้รับรองสถานะของครัวเรือน
เอกสารที่ต้องเตรียม 

  1. บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง ไม่ว่าจะเป็นของพ่อเด็กหรือของแม่เด็ก หรือกรณีที่ไม่ใช่พ่อแม่แท้ ๆ ก็จะเป็นบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ที่รับอุปการะเด็ก
  2. สูติบัตรเด็กแรกเกิด
  3. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครองต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน หรือ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร ธ.ก.ส.เท่านั้น
  4. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ใช้เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์

(ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ไปที่สาธารณสุข และขอสำเนามาเฉพาะหน้าที่ 1 พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและรับรองสําเนาให้เรียบร้อย)
กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องลงทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนมาด้วย หรือเอกสารที่สามารถเป็นหลักฐานได้นายจ้างลงนามด้วยนะคะ
สําเนาเอกสารเกี่ยวกับ : บัตรข้าราชการ / หลักฐานแสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  / บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง  และเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Q: อยากทราบว่าจะจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนได้ที่ไหน คุณสมบัติและหลักเกณฑ์มีอะไรบ้างค่ะ
A: สามารถติดต่อหน่วยงานที่ให้บริการคือ กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พื้นที่กรุงเทพมหานคร มีสำนักงานเกษตรพื้นที่ 1-4 เป็นผู้ประสานงานทั้ง 50 เขต ดูรายละเอียดตาม https://bit.ly/3ccA0y4 ได้เลยครับ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Q: ถ้ามีผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิตต้องแจ้งยกเลิกการรับเบี้ยที่ไหนครับ ไม่อยากต้องจ่ายเงินคืนย้อนหลัง
A: ไม่ต้องแจ้งครับ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้มีการตรวจสอบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยใช้ระบบของกรมบัญชีกลางซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกับ กรมการปกครอง เมื่อผู้สูงอายุเสียชีวิตจะมีการตรวจสอบและระบบจะระงับการจ่ายเบี้ยแก่ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตครับ