การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :  ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ          ข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
O1โครงสร้าง
O2ข้อมูลผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5ข้อมูลการติดต่อ
O6กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
O7ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8Q&A
O9Social Network

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อ                   ข้อมูล
การดำเนินงาน
O10แผนดำเนินงานประจำปี
O11รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17E-Service

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ                 ข้อมูล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21แผนการซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ                   ข้อมูล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ                           ข้อมูล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ **(ไม่มีเรื่องร้องเรียน ณ 31 พ.ค. 65) 
O32ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ                           ข้อมูล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
O39แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41รายงานผลการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ                          ข้อมูล
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน