​ 

 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (Open Data)

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อข้อมูลLink
ข้อมูลพื้นฐาน
O1ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานเขตคลิกที่นี่
O2นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแผนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากรุงเทพมหานครคลิกที่นี่
O3โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตคลิกที่นี่
O4การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงานคลิกที่นี่


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อข้อมูลLink
แผนการดำเนินงาน
O5แผนปฏิบัติราชการประจำปีและรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีคลิกที่นี่
การปฏิบัติงาน
O6คู่มือการปฏิบัติหน้าที่คลิกที่นี่
การให้บริการ
O7คู่มือการให้บริการประชาชนคลิกที่นี่
O8E-Serviceคลิกที่นี่
 แอปพลิเคชั่นของการจองคิวนัดหมาย

Android

Android
คลิกที่นี่

 

IOS(Apple)

Android
คลิกที่นี่

 


 

O9ข้อมูลสถิติการจัดเก็บภาษีคลิกที่นี่
O10ข้อมูลสถิติการจัดเก็บรายได้  คลิกที่นี่
การอนุมัติ อนุญาต
O11รายการการตรวจ (Checklist) ในการพิจารณาการออกใบอนุญาตคลิกที่นี่
O12ระบบติดตาม (Tracking System) สถานะการขอใบอนุญาตคลิกที่นี่


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อข้อมูลLink
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O13แผนการใช้จ่ายบประมาณประจำปีและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีคลิกที่นี่
O14

ข้อมูลงบประมาณ

  • ข้อบัญญัติงบประมาณ
  • ข้อมูลเงินอุดหนุนชุมชน
คลิกที่นี่
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O15ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนคลิกที่นี่


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อข้อมูลLink
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O16หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                            คลิกที่นี่ 


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อข้อมูลLink
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O17ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี       คลิกที่นี่ 


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลLink
ประกาศนโยบาย
O18ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) 
และการรายงานผลสู่การปฏิบัติ
คลิกที่นี่
การป้องกันและลดโอกาสการรับสินบน
O19การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนและการรายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
คลิกที่นี่
O20แนวทางการปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่คลิกที่นี่
ระบบการรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ของบริจาคและการจัดเก็บของกลาง
O21การจัดการทรัพย์สินของทางราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง            คลิกที่นี่

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
O22มาตรการในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสและการรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่