​ 

 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อข้อมูลLink
ข้อมูลพื้นฐาน
1โครงสร้างคลิกที่นี่
2ข้อมูลผู้บริหารคลิกที่นี่
3อำนาจหน้าที่ประกาศกรุงเทพมานคร
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายโยธา
ฝ่ายรายได้
ฝ่ายรักษาฯ
ฝ่ายการศึกษา
ฝ่ายการคลัง
ฝ่ายเทศกิจ
ฝ่ายทะเบียน
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานแผนพัฒนากรุงเทพฯ ระยะ 20 ปี
แผนพัฒนากรุงเทพฯ ระยะ 20 ปี ระยะ 2
แผนพัฒนากรุงเทพฯ ระยะ 20 ปี ระยะ 3
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 ของกรุงเทพมหานคร
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตบางขุนเทียน
5ข้อมูลการติดต่อคลิกที่นี่
6กฏหมายที่เกี่ยวข้องคลิกที่นี่
คลิกที่นี่
ข่าวประชาสัมพันธ์
7ข่าวประชาสัมพันธ์คลิกที่นี่
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8Q & Aคลิกที่นี่
กล่องข้อความ
9Social Network

https://www.facebook.com/pr.bangkhunthian/

 


 


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อข้อมูลLink
แผนดำเนินงาน
10แผนปฏิบัติราชการประจำปีคลิกที่นี่
11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รายไตรมาสคลิกที่นี่
12รายงานผลการดำเนินงานประจำปีคลิกที่นี่
การปฏิบัติงาน
13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคลิกที่นี่
การให้บริการ
14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการคลิกที่นี่
15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการคลิกที่นี่
16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการคลิกที่นี่
17E-Service

Android

Android
Android

IOS(Apple)

Android
Android


 


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อข้อมูลLink
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีคลิกที่นี่
19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

ไตรมาส1

ไตรมาส2

20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีคลิกที่นี่
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุคลิกที่นี่
ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
22ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุคลิกที่นี่
ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนคลิกที่นี่
24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีคลิกที่นี่


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อข้อมูลLink
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลคลิกที่นี่
26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คลิกที่นี่

ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร

27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คลิกที่นี่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร

คลิกที่นี่

28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีคลิกที่นี่


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อข้อมูลLink
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น
รณรงค์เฝ้าระวังร้องเรียนทุจริต
30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อความประชาสัมพันธ์
31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีคลิกที่นี่
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นสนทนาหรือฝากข้อความ
facebook
ติดต่อเรา
33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมคลิกที่นี่
ข้อมูลกิจกรรมผ่าน facebook


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลLink
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร(ENG)

เจตจำนงต่อต้านทุจริต

เจตจำนงองค์กร

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัน (No Gift Policy)

35การมีส่วนร่วมของผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร
คำสั่งการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร
แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ประชุมผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีคลิกที่นี่
37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตคลิกที่นี่
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ประกาศเจตจำนงสุจริต

แต่งตั้งคณะทำงานของสำนักงานเขต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

คลิกที่นี่ 

คลิกที่นี่

40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาสคลิกที่นี่
41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีคลิกที่นี่
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
42มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานคลิกที่นี่
43การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงานคลิกที่นี่