ข่าวสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ข่าวสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ปฏิทินกิจกรรม

Activities Calendar

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

Purchasing Plan

ประกาศประกวดราคา

Bidding

ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายพัฒนาชุมชน

ฝ่ายพัฒนาชุมชน