บัญชีมอบหมายประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
- ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง

☐แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน*

☐แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้แสดงแผนผังโครงสร้าง ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

☐แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย*

     (1) ผู้บริหารสูงสุด

     (2) รองผู้บริหารสูงสุด

☐แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) ชื่อ-นามสกุล

     (2) ตำแหน่ง

     (3) รูปถ่าย

     (4) ช่องทางการติดต่อ

*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้แสดงข้อมูลผู้บริหารในฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ

O3 อำนาจหน้าที่

☐แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน*

*ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับาจของหน่วยงาน

O4 ข้อมูลการติดต่อ

☐แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

    (1) ที่อยู่หน่วยงาน

    (2) หมายเลขโทรศัพท์

    (3) E-mail ของหน่วยงาน

    (4) แผนที่ตั้ง

- การประชาสัมพันธ์
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์

☐แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

☐แสดง QR code แบบวัด EIT ของหน่วยงานที่ดาวน์โหลดจากระบบ ITAS ไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน

เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2567

- การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O6 Q&A

☐แสดงช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot, Line official Account, Web board*

☐สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

* ไม่รวมถึง E-mail

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

☐แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

    (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง

    (2) เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์หรือแนวทาง

    (3) ตัวชี้วัดของเป้าหมายตาม (2) 

เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567

- การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

☐แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) โครงการหรือกิจกรรม

     (2) ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

     (3) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม

     (4) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

☐แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย

      (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม

            (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

☐แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

      (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม

     (2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

     (3) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)

     (4) ปัญหา/อุปสรรค

     (5) ข้อเสนอแนะ

☐เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

- การปฏิบัติงาน
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

☐แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย 

     (1) ชื่องาน

     (2) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน

(3) ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน

(4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง        

* กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ แต่จะต้องมีองค์ประกอบด้านข้อมูลครบตามที่กำหนด

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน*

  * การให้บริการ หมายถึง

 การให้บริการหรือการให้บริการข้อมูลตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงานสำหรับหน่วยงานที่มีการให้บริการหรือการให้บริการข้อมูลเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การให้บริการหรือการให้บริการข้อมูลที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน

O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ*

 

☐แสดงคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน*
ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) ชื่องาน

(2) วิธีการขั้นตอนการให้บริการ 

(3) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน

(4) ช่องทางให้บริการ เช่น สถานที่ ส่วนงานที่รับผิดชอบ E-service One Stop Service

(5) ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียม 
ให้ระบุว่า “ไม่มีค่าธรรมเนียม”)

(6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

* กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการให้บริการในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ แต่จะต้องมีองค์ประกอบด้านข้อมูลครบตามที่กำหนด

O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ*

☐แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

   (1) จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in)

   (2) จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service

☐เป็นข้อมูลสถิติของปี พ.ศ. 2566

O13 E–Service

☐แสดงระบบการให้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์* ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดให้บริการ 

☐แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ

☐สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

* ไม่รวมถึงช่องทางการถาม - ตอบ (Q&A) หรือสื่อสารตามปกติแบบออนไลน์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

☐แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567 ทุกรายการ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

   (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง

   (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)

   (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ

   (4) วิธีการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

   (5) ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ

ดาวน์โหลดไฟล์รายงานได้ที่☟

https://drive.google.com/drive/folders/1- DS-l5o5HrG9WJ5KPChNubMqQQ3h7uyA

O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

☐แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560*

☐แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

☐เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี 
พ.ศ. 2567

* กรณีไม่มีการจัดจ้างฯ ที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างฯในกรณีดังกล่าว

O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

☐แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย 

 (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง

   (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)

   (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ

   (4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ

   (5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ

   (6) ราคากลาง (บาท)

   (7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)

   (8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

   (9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

   (10) เลขที่โครงการ

   (11) วันที่ลงนามในสัญญา

   (12) วันสิ้นสุดสัญญา

☐ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลดไฟล์รายงานได้ที่☟

https://drive.google.com/drive/folders/1-DS-l5o5HrG9WJ5KPChNubMqQQ3h7uyA

O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

☐แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย 

(1) จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(2) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (บาท)

(3) ปัญหา/อุปสรรค 

(4) ข้อเสนอแนะ

☐แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย 

 (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง

   (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)

   (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ

   (4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ

   (5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ

   (6) ราคากลาง (บาท)

   (7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)

   (8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

   (9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

   (10) เลขที่โครงการ

   (11) วันที่ลงนามในสัญญา

   (12) วันสิ้นสุดสัญญา

☐เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดไฟล์รายงานได้ที่☟

https://drive.google.com/drive/folders/1-DS-l5o5HrG9WJ5KPChNubMqQQ3h7uyA

O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

☐แสดงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

   (1) โครงการหรือกิจกรรม

   (2) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม

   (3) ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

☐เป็นแผนฯ ที่มีความครอบคลุมทั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2567 

O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

☐แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

      (1) โครงการหรือกิจกรรม

      (2) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม

     (3) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

 (4) ระยะเวลาในการดำเนินการ (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)

     (5) ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง

     (6) ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     (7) ปัญหา/อุปสรรค

     (8) ข้อเสนอแนะ

☐เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

☐แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ*

*กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 

* กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงประมวลจริยธรรมจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

☐แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

    (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม โดยให้แสดงเป็นคำสั่งแต่งตั้งที่เป็นทางการ

    (2) แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงาน

          (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

☐แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย 

    (1) รายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ร้องควรรู้เพื่อใช้ในการร้องเรียน เช่น ชื่อ-สกุลของผู้ถูกร้อง ช่วงเวลาการกระทำความผิด พฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ

    (2) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    (3) ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    (4) ส่วนงานที่รับผิดชอบ

          (5) ระยะเวลาดำเนินการ

O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

☐แสดงช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยต้องแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป 

☐เป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส

☐สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

☐แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

    (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด

    (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

    (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

☐เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2566

- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

☐แสดงผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

    (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

    (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

    (3) ผลจากการมีส่วนร่วม

    (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

☐เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

             เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ได้แก่ นโยบายไม่รับของขวัญ และการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (2) การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ได้แก่ แผนป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

นโยบาย No Gift Policy

O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

☐เป็นประกาศฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ* อย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด ที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2567

☐มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

☐เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2567 

* การประกาศฯ ให้ประกาศในทุกปีงบประมาณ (ถึงแม้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานยังเป็นบุคคลเดิม) 

O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

☐แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

☐เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

☐เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567

O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

☐แสดงรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับหน่วยงาน

☐เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2566 

ดาวน์โหลดไฟล์รายงานได้ที่☟

https://drive.google.com/drive/folders/1-DS-l5o5HrG9WJ5KPChNubMqQQ3h7uyA

O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

☐แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงาน ตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

☐เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดไฟล์รายงานได้ที่☟

https://drive.google.com/drive/folders/1-DS-l5o5HrG9WJ5KPChNubMqQQ3h7uyA

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน“ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”
O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 

☐แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

    (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

    (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

    (3) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนป้องกันการทุจริต

O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

☐แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลที่จัดทำโดยหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

    (1) โครงการ/กิจกรรม

    (2) งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม*

    (3) ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

  • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567

*กรณีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ

O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

☐แสดงผลการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

    (1) ผลดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 

    (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม*

    (3) ปัญหา/อุปสรรค

    (4) ข้อเสนอแนะ

☐เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

*กรณีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในผลว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

☐แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2566* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้

    (1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

    (2) การให้บริการและระบบ E-Service

    (3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

    (4) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

    (5) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

    (6) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

    (7) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

☐แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

    (1) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

    (2) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

    (3) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ

    (4) ระยะเวลา

☐แสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

* กรณีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ เป็นครั้งแรก ให้หน่วยงานวิเคราะห์ตามประเด็นที่กำหนดโดยคำนึงถึงบริบทและการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน

O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

☐แสดงผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

    (1) มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

    (2) สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม

    (3) ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ

☐เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

* กรณีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ เป็นครั้งแรก ให้หน่วยงานรายงานตามประเด็นที่กำหนดโดยคำนึงถึงบริบทและการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน