► มาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

► กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรกรุงเทพมหานคร

► ค่าจ้าง สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

► การปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

► การดำเนินการทางวินัยลูกจ้าง


► ความรับผิดทางละเมิด

การให้ลูกจ้างกรุงเทพมหานครได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือค่าครองชีพของ
    กรุงเทพมหานคร


การลาและจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

► การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

► การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร