Countdown

เยี่ยมศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
image

        เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางพนัสดา ทองฝาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) สำนักงานเขตทวีวัฒนา เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการ ซึ่งเปิดให้บริการเวลา 08.00 - 16.00 น. มีการทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการเป็นประจำทุกวัน และมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ มีเจลล้างมือบริการผู้มาติดต่อราชการ รวมทั้งขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย ก่อนเข้ารับบริการเพื่อความปลอดภัยของประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน