Countdown

ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 นักเรียนชั้น ป. 3

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
image

        เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้นักเรียนอายุ 5-11 ปี โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนาโดยจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองที่เดินทางมากับบุตรหลาน ซึ่งศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 จากทั้ง 6 โรงเรียน จำนวนทั้งหมด 333 คน ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเขตทวีวัฒนา

        โดยมี นางสาวสุดใจ คงทน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา นางพนัสดา ทองฝาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมด้วยนางพิกุล หงษ์วิไล หัวหน้าฝ่ายการศึกษา นายเอกชัย สุกแดง หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยม