สยป. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
image

(9 พ.ค.65) เวลา 08.00 น. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล นำโดย นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (นายประสพสุข พิมพโกวิท, นายสุพรพล หนูครองสิน, นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล) ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงพลังความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม พร้อมเชิญชวนชาวกรุงเทพฯ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมถึงคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชาวกรุงเทพฯ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ โดยสามารถตรวจสอบสิทธิและสถานที่ใช้สิทธิของตนเองได้ผ่านช่องทางออนไลน์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/#/ หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน Smart Vote ทั้งนี้หากพบว่ารายชื่อผู้มีสิทธิของตนเองหรือคนในครอบครัวไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งเพิ่ม-ถอนรายชื่อ ได้จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม นี้ ณ สำนักงานเขตซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี