การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

           ข้อมูลพื้นฐาน

          การประชาสัมพันธ์

          การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

9.2 การบริหารงาน

          การดำเนินงาน

           - องค์ประกอบที่ 1

           - องค์ประกอบที่ 4

           - องค์ประกอบที่ 5.1

           - องค์ประกอบที่ 5.2

 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

           - องค์ประกอบที่ 1

           - องค์ประกอบที่ 2 

           - องค์ประกอบที่ 4 

           - องค์ประกอบที่ 5.1

           - องค์ประกอบที่ 5.2

          การปฏิบัติงาน

 

9.3 การบริหารเงินงบประมาณประจำปี

          แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
 • รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          การบริหารทรัพยากรบุคคล

          - คู่มือการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

          - การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำ

          - หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำ

          - หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชั้นงานที่สูงขึ้นของลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานคร

          - แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

 

 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

          การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

          การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

          แผนป้องกันการทุจริต

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี