การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม พ.ศ.2564 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565
image

การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร นำโดย นางดรุณี โลหิตศิริ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง รับผิดชอบการตรวจราชการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พร้อมด้วย นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง หัวหน้าเขตตรวจราชการ 5 ได้เข้าตรวจราชการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยมี นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล นายประสพสุข พิมพโกวิท รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล นายสุพรพล หนูครองสิน รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และผู้อำนวยการกอง ให้การต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการที่เกี่ยวข้องกับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้แก่ โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบคลองผดุงกรุงเกษม การดำเนินการประเด็น “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร” เป็นต้น