ชุดความรู้ทางบัญชี เรื่อง การบันทึกบัญชีเบื้องต้น

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566
image

การบันทึกบัญชีเบื้องต้น ประกอบด้วย

  • สมุดบัญชีรายวันทั่วไป
  • สมุดบัญชีรายวันเงินรับ
  • สมุดรายวันเงินจ่าย
  • สมุดบัญชีแยกประเภท
  • งบทดลอง
  • บัญชีย่อยและทะเบียนคุมต่างๆ
  • การบันทึกบัญชีตามข้อสังเกตุของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLMRNAWjGv4f6apmWi0mU8Rz_GggI-tlNX