รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษา

 

*หมายเหตุ - โรงเรียนวัดเทวสุนทร ไม่มีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566