ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน : ฝ่ายพัฒนาระบบงาน กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

เบอร์ติดต่อ : 0 2203 2781, 0 2203 2782, 0 2203 2785

ลิงค์ระบบงาน : http://misweb.bma.go.th/

คู่มือการใช้งาน : http://misdocument.bma.go.th

 

รายละเอียดงานโดยสรุป :

ระบบงานเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล เป็นระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรจากระบบงานบุคลากร (HR) เพื่อมาเป็นข้อมูลหลักผู้มีสิทธิ และสามารถปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลักผู้มีสิทธิได้ พร้อมทั้งสามารถที่จะสร้างข้อมูลหลักผู้อาศัยสิทธิ เชื่อมโยงข้อมูลหลักผู้ค้าหรือเจ้าหนี้จากระบบงานการเงิน (ด้านจ่าย) เพื่อรองรับการทำรายการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 

ระบบงานเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลจะต้องรองรับข้อมูลการรักษารายบุคคล จากสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในกรณีที่มีข้อสงสัยก็สามารถให้หมายเหตุแต่ละรายการเพื่อรอตรวจสอบข้อมูลต่อไป เมื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ ระบบจะต้องทำการบันทึกรายการตั้งหนี้ให้อัตโนมัติ (ตั้งฎีกาขอเบิก) ในระบบงานการเงิน (ด้านจ่าย) เพื่อสามารถทำการอนุมัติรายการและทำการประมวลผลจ่ายตรงให้กับโรงพยาบาลต่อไป

 

  คำถามที่พบบ่อย (Q&A)  


Q  :   สอบถามสิทธิขอบุคคลในครอบครัวว่ามีสิทธิหรือไม่

A  :   ตรวจสอบและแจ้งสิทธิ เช่น สิทธิ กทม.  สิทธิกรมบัญชีกลาง หรือสิทธิประกันสังคมให้กับหน่วยงาน


Q  :   ผู้ครองสิทธิคืนสิทธิบุคคลในครอบครัว

A  :   ตรวจสอบและคืนสิทธิบุคคลในครอบครัวตามเอกสารที่หน่วยงานแนบมา