การเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 

  • แนวทางการเจรจาตกลงการประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566         (ดาวน์โหลด)       *** NEW***
     
  • ร่างตัวชี้วัดเจรจาตกลงของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566            (ดาวน์โหลด)