คลินิกฝากครรภ์ 
ให้บริการฝากครรภ์ "ทุกวันจันทร์" วันเดียวเท่านั้น

เวลา 13:00 - 14:30 น. 

เงื่อนไขการฝากครรภ์ 

1. หญิงไทยอายุ 18 - 35 ปี 

2. อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ (3 เดือน) ครรภ์คุณภาพ
   ไม่ควรเกิน 16 สัปดาห์ (4 เดือน)

3. ตั้งครรภ์ไม่เกิน ครรภ์ที่ 4 (ครรภ์ที่ 4 แนะนำให้ฝากท้องที่โรงพยาบาล)

4. ไม่มีประวัติการแท้งบุตร ไม่มีโรคประจำตัวที่ต้องรักษาต่อเนื่อง เช่น ไธรอยด์

5. ต้องมีใบรับรองแพทย์ยื่นยันการตั้งครรภ์จากสถานพยาบาล คลินิก โรงพยาบาลหรือศูนย์บริการสาธารณสุข มาแสดง

หากมีข้อสงสัย โทร 02- 540 -5615 ต่อ 0