LibreOffice คืออะไร : โปรแกรม LibreOffice คือโปรแกรมประยุกต์ใช้งานทางด้านสำนักงาน มีความสามารถเหมือน Microsoft Office  ใช้ในการบริหารจัดการเอกสาร ภายในสำนักงาน งานนำเสนอ งานคำนวณและงานฐานข้อมูล
    LibreOffice เป็น Open Source Software สามารถนำไปใช้งานได้ฟรี...