วิสัยทัศน์
 
“SED : Smart Department in 2022 for Bangkok Smart City

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นองค์กรชาญฉลาด ภายในปี ๒๕๖๕

เพื่อรองรับมหานครอัจฉริยะ

 
 
พันธกิจ

๑. บริหารจัดการแผนกรุงเทพมหานครเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการและมีส่วนร่วม

๒. เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหาานคร

๓. ขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


๔. พัฒนาองค์กรและทรัพยากรทางการบริหาร และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร