ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้

     กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการและสนับสนุนการมีการใช้ระบบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และเครือข่ายการสื่อสาร พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป ตลอดจนโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้งานของสำนักและสำนักงานเขต รวมทั้งให้บริการผลิตสื่อนำเสนอในทุกรูปแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้บริการในเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคทางคอมพิวเตอร์แก่ผู้บริหารและทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จัดซื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี้

(1) งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานการประชุม การงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ การดูแล จัดหา จัดเก็บ บำรุงรักษา ให้บริการเบิกจ่าย รายงานผลการใช้เกี่ยวกับวัสดุคอมพิวเตอร์ของทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนการควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) ฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการ การสนับสนุนและการควบคุม ดูแล ประสานงาน การให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และเครือข่ายการสื่อสารให้แก่ผู้บริหารและทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) ฝ่ายบริการ 1 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการ การสนับสนุนและการควบคุม ดูแล ประสานงาน การให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปในระบบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตลอดจนโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายขนาดเล็กที่ใช้กับงานของสำนักและสำนักงานเขต (กลุ่มที่ 1) ได้แก่ สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักการคลัง สำนักพัฒนาสังคม สำนักการศึกษา สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักงานเขตพญาไท ดินแดง ดุสิต ปทุมวัน บางรัก สัมพันธ์วงศ์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย พระนคร ธนบุรี คลองสาน จอมทอง หนองแขม บางพลัด บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย ตลิ่งชัน ราษฎร์บูรณะ บางขุนเทียน ภาษีเจริญ บางแค ทุ่งครุ บางบอน และทวีวัฒนา  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

(4) ฝ่ายบริการ 2 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการ การสนับสนุนและควบคุม ดูแล ประสานงาน การให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปในระบบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตลอดจนโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้กับงานของสำนักและสำนักงานเขต (กลุ่มที่ 2) ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักผังเมือง สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักเทศกิจ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขตพระโขนง ห้วยขวาง สาทร บางคอแหลม ยานนาวา ประเวศ สวนหลวง คลองเตย วัฒนา บางเขน ลาดกระบัง บึงกุ่ม บางกะปิ มีนบุรี หนองจอก ดอนเมือง บางซื่อ จตุจักร ราชเทวี ลาดพร้าว สะพานสูง คันนายาว หลักสี่ วังทองหลาง  คลองสามวา สายไหม และบางนา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

(5) ฝ่ายเทคนิคและผลิตสื่อ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ด้านเทคนิคของระบบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป ตลอดจนการผลิตสื่อนำเสนอและโสตทัศนูปกรณ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่ทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร การศึกษาวิเคราะห์ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและส่งเสริมให้มีระบบหรือโปรแกรมรุ่นใหม่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง