โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

  •  

ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology Management System Center : DTMS 

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

 

  •  
กิจกรรมการให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ต.ค. 65 - ก.ย. 66

  •  
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์เพื่อการบริหารจัดการสำนักงาน

มีนาคม 2566

  •  

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที 

มิ.ย. - ก.ค. 2566

  •  
กิจกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์ของกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ (www.bangkok.go.th/cssd)

 

  •  
กิจกรรมการจัดทำแฟนเพจของกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ (www.facebook.com/cssd.bma)