โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

  •  
โครงการให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ 
(On Site Services) ณ สำนักงานเขต
ม.ค.– ก.ย. 65 
  •  
กิจกรรมการให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ต.ค. 64 – ก.ย. 65 
  •  
กิจกรรมการจัดทำวารสารไมโครวิชั่น ประจำปี 2565 จำนวน 1 ฉบับม.ค. – ก.ย. 65 
  •  
กิจกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์ของกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ (www.bangkok.go.th/cssd)ต.ค. 64 – ก.ย. 65
  •  
กิจกรรมการจัดทำแฟนเพจของกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ (www.facebook.com/cssd.bma)ต.ค. 64 – ก.ย. 65