ดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบระบบ
  
      1. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์   
      
     (http://helpdesk.bangkok.go.th/)

     1. ระบบบันทึกข้อมูลตามแบบข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ​
 
 
       2. โครงการให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (BMA Executive Services) 
       
       (https://forms.gle/LgnwCy9D12FC62NSA)
    2. ระบบจัดการจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

 
 
       3. ระบบรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานด้านเทศกิจ
       
        (http://app.bangkok.go.th/citylaw)
    3. ระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์

 
   
       4. ระบบติดตามงานรองปลัดกรุงเทพมหานคร  
       
         (http://app.bangkok.go.th/monitor)
    4. ระบบบริหารจัดการการยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
 
     
       5. ระบบจัดการเอกสารดิจิทัล 
       
        (http://dod.bangkok.go.th/)
   
5. ระบบสืบค้นข้อมูลมูลนิธิ สมาคม ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ กรุงธนใต้ และกรุงเทพตะวันออก
 
 
      6. ระบบขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
       
        (http://203.155.220.144/carservice)
6. ระบบผลการดำเนินงานตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ 
    
       7. ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Leave) 
         
         (http://eleave.bangkok.go.th/)
7. ระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (BMA Conferrence)
 
     
        8. 
การจองห้องประชุม
         
         
8. ระบบบริหารจัดการบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านดิจิทัลให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร