1. ระบบลงทะเบียนไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุขผ่านสมาร์ทการ์ด (http://bmanow.bangkok.go.th/)
2. ระบบลงทะเบียนผ่านสมาร์ทการ์ด ตามโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน (http://bmanow.bangkok.go.th/)
3. ระบบประเมินความพึงพอใจผ่านระบบออนไลน์ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนฯ (http://bmanow.bangkok.go.th/)
4. ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้บริหาร (BMA MONITOR) (http://monitor.bangkok.go.th)
5. ระบบติดตามประเมินผลแผนผู้สูงอายุฯ (http://164.115.33.117/elder/)
6. ระบบรายงานข้อมูลการใช้พลังการของกรุงเทพมหานคร (BMA ENERGY) (http://energy.bangkok.go.th)
7. ระบบขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (http://203.155.220.144/carservice)
8. ระบบรายงานและแก้ไขแบบบันทึกการจัดเก็บรายได้จากสำนักงานเขตไปยังสำนักการคลัง (อยู่ระหว่างปรับปรุงเพิ่มเติม)
9. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ (อยู่ระหว่างปรับปรุงเพิ่มเติม)
10. ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Leave) (อยู่ระหว่างทดสอบระบบ)
11. ระบบการบริหารและจัดเก็บค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของ กบพ.สยป. (อยู่ระหว่างทดสอบระบบ)
12. ระบบการประเมินเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน การจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (Ecaluation of Public Services System : EPS) (อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบระบบ)
13. ระบบบันทึกข้อมูลตามแบบข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบระบบ)
14. ระบบจัดเก็บเอกสาร (อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบระบบ)