ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร

ตอนที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ : เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล

ตอนที่ 2 การปฏิรูปประเทศ : สู่อนาคตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ตอนที่ 3 การพัฒนาระบบราชการ

ตอนที่ 4 สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย

ตอนที่ 5 หน้าที่ของรัฐ

ตอนที่ 6 การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 77