• ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครผ่าน Smart Device
    • ระบบติดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร (http://dailyplans.bangkok.go.th/mobile)
    • ระบบติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (http://now.bangkok.go.th)
  • ระบบบริหารจัดการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ผ่าน QRCode
  • ระบบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร (http://bmapoll.bangkok.go.th)