• ระบบรายงานการสำรวจจำนวนและสถานะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  • ระบบขออนุญาตใช้รถส่วนกลางของกองบริการระบบคอมพิวเตอร์