ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2540 กองคอมพิวเตอร์ สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วนราชการ ประกอบด้วย 

  1. กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
  2. กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์
  3. กองบริการระบบคอมพิวเตอร์

​     ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยมีส่วนราชการที่ปฏิบัติภารกิจและหน้าที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ส่วนราชการ ประกอบด้วย 

  1. กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย งานธุรการ ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายพัฒนาระบบงาน และฝ่ายฝึกอบรม
  2. กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย งานธุรการ ฝ่ายฐานข้อมูล ฝ่ายโปรแกรมระบบ และฝ่ายระบบเครื่องและเครือข่าย
  3. กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย งานธุรการ ฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริการ 1 ฝ่ายบริการ 2 และฝ่ายเทคนิคและผลิตสื่อ
  4. กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย งานธุรการ ฝ่ายข้อมูลและแผนงาน ฝ่ายพัฒนาระบบ และฝ่ายระบบเครือข่าย


ทำเนียบผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์
  

     1.   นางสาวสมพร โมบัณฑิตย์          ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2540 - 2544
 2. นางนิภา กรีพานิช ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2544 - 2547
 3. นางสาวอังสนา ดวงแก้ว ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2547 - 2553
 4. นางสาวเปรมจิตต์ เลาหพิบูลย์กุล ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2553 - 2556
 5. นายอณุศร พุ่มพวง ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2556 - 2559
 6. นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2559 - 2564
 7. นายอวยไชย  พันละม้าย ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน


หัวหน้าฝ่ายของกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ (ปัจจุบัน) 

     1.   นางสาวปราณี ตั้งตามนิมิต          หัวหน้าฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์
 2. นายกิตติพงษ์  ตระกูลน่าเลื่อมใส หัวหน้าฝ่ายบริการ 1
 3. ว่าที่ร้อยตรีอัครเดช สืบเทศ หัวหน้าฝ่ายบริการ 2
 4. นางประภาพรรณ ตันติจันทโสภณ หัวหน้าฝ่ายเทคนิคและผลิตสื่อ
     (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565)