การจดทะเบียนพาณิชย์จะต้องดำเนินการภายในกี่วันหลังจากเริ่มประกอบกิจการ
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการ
บัตรประชาชนหายต้องไปแจ้งความไหม ใช้หลักฐานอะไรบ้าง
กรณีบัตรหาย ไม่ต้องแจ้งความ สามารถขอทำบัตรประชาชนได้ทุกสำนักทะเบียน โดยใช้หลักฐานฉบับจริงที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง หลักฐานการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีเอกสารที่ทางราชการออกให้ ให้นำพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือไปรับรองรายการบุคคล โดยผู้รับรองบุคคลต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
การขออนุญาตก่อสร้างมีขั้นตอนอย่างไร
หากต้องการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงจะต้องทำอย่างไร
การยื่นเรื่องราว
     1. รับคำขอตามแบบ ฆษ.1 ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตท้องที่
     2. ยื่นคำขอตามแบบ ฆษ.1 สถานที่ตำรวจท้องที่เพื่อให้คำเห็นชอบในคำขอ
     3. นำคำขอที่มีความเห็นดังกล่าวมายื่นที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตท้องที่

 
หลักฐานที่ต้องใช้
     1. บัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอใบอนุญาต (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนามาด้วย)
     2. ใบอนุญาตให้มีเพื่อใช้ซึ่งเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน (ถ้ามี)
     3. รายละเอียดและเครื่องขยายเสียงที่จะใช้ เช่น กำลังไฟฟ้าที่ใช้กำลังขยายเสียงจำนวน กิลังขับเสียงสำเนามาด้วย
     4. แผนที่แสดงที่ตั้งที่จะใช้เครื่องขยายเสียง
     5. หนังสือสัญญาให้ใช้สถานที่หรือสัญญาเช่า กรณีผู้ขออนุญาตไม่มีกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือสถานที่ที่ของอนุญาต

 
สิ่งที่ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติตาม
     ปฏิบัติตามระเบียบการยื่นคำร้องและการพิจารณาออกใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัติควบคุมโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 เช่น ห้ามใช้เสียงโฆษณาในระยะใกล้กว่า 100 เมตร จากโรงพยาบาล วัด โรงเรียน ศาล เป็นต้น ต้องทำการโฆษณาโดยใช้ภาษาไทยและไม่ใช้เสียงดังเกินควร ฯลฯ

 
หมายเหตุ
     1. ใบอนุญาตโฆษณาที่ไม่เป็นการค้ามีอายุคราวละไม่เกิน 15 วัน
     2. ใบอนุญาตโฆษณาที่ไม่เป็นการค้าแบบเคลื่อนที่มีอายุคราวละไม่เกิน 5 วัน
     3. ใบอนุญาตโฆษณาที่เป็นการค้าแบบประจำที่ มีอายุคราวละไม่เกิน 15 วัน
     4. กรณีโฆษณาที่เป็นการค้าแบบการค้าแบบเคลื่อนที่ข้ามเขตท้องที่ต้องยื่นแบบ ฆษ.1
การยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้ายใช้หลักฐานอะไรบ้าง

หลักฐานที่ใช้

  • ใบเสร็จหรือสำเนาใบเสร็จการชำระภาษีป้ายของปีก่อน (เช่น ชำระภาษีปี พ.ศ. 2560 ใช้ใบเสร็จหรือสำเนาใบเสร็จ พ.ศ. 2559)
  • ภาพถ่ายป้าย (ถ้ามี)
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีรับมอบอำนาจ)
การแจ้งขอรับการสูบสิ่งปฏิกูลติดต่อได้ที่ไหน
  • แจ้งด้วยตนเอง โดยติดต่อกลุ่มงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
  • แจ้งทางโทรศัพท์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2377 5498 , 0 2377 2824 โดยแจ้งชื่อ ที่อยู่ สถานที่สำคัญใกล้เคียงและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับ
สามารถรับเด็กนักเรียนระหว่างปีการศึกษาได้หรือเปล่าคะ
หากโรงเรียนยังสามารถรับนักเรียนเพิ่มได้ก็สามารถรับได้แต่ต้องมีคะแนนการเรียนครบคะ
การชำระค่าภาษีต้องใช้เอกสารอะไรในการมายื่นชำระเงิน
เอกสารที่ต้องนำมายื่นในการชำระเงิน

     1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
         - รับหนังสือแจ้งการประเมินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้
     2. ภาษีป้าย
         - รับหนังสือแจ้งการประเมินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้
     3. ภาษีบำรุงท้องที่
         - เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
           3.1 ใบเสร็จรับเงินการชำระภาษี ครั้งสุดท้ายของทุกรอบระยะเวลาภายใน 4 ปี ที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน หากยังไม่เคยได้รับการประเมินให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้
           3.2 ใบแจ้งเตือนการชำระเงิน ที่ส่งไปตามที่อยู่ของผู้เสียภาษี
           3.3 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นเจ้าของที่ดิน
ถ้าจะขออนุญาตปิดแผ่นประกาศบริเวณที่ประกาศห้ามไว้ยื่นขอได้ที่ไหน

สามารถยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตพื้นที่ที่ขออนุญาต

 
ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง
คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
     1. มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตบางกะปิ  (ตามทะเบียนบ้าน)
     2. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  
     3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วท้องถิ่นได้แก่ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำหรือผลตอบแทนประโยชน์อย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ  ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและระเบียบกรุงเทพมหานคร
Page 1 of 1