- แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2567 สำนักการโยธา   เปิดที่นี่

- แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักการโยธา   เปิดที่นี่

- แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักการโยธา (ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2564)  เปิดที่นี่

- แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักการโยธา (ฉบับเดือนธันวาคม 2563)  เปิดที่นี่

- แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักการโยธา (ฉบับเดือนตุลาคม 2563)  เปิดที่นี่

- แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักการโยธา (ฉบับเดือนมีนาคม 2563)  เปิดที่นี่

- แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักการโยธา (ฉบับเดือนมีนาคม 2563)  เปิดที่นี่

- แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562  เปิดที่นี่

- แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561  เปิดที่นี่

- แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560  เปิดที่นี่

- แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559  เปิดที่นี่

 


 

ผลการปฏิบัติราชการ สำนักการโยธา

- ปีงบประมาณ 2565  เปิดที่นี่

- ปีงบประมาณ 2564  เปิดที่นี่

 


 

รายงานผลการดำเนินการในด้านต่างๆ สำนักการโยธา

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา ประจำเดือนมีนาคม 2566  เปิดที่นี่