(17 มี.ค. 66) ร่างประกาศ ร่างเอกสาร ราคากลาง และ TOR จัดซื้อเครื่องทดสอบคุณสมบัติแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT PENETROMETER) 1 ชุด (กวว.)

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566

ระยะเวลาในการแสดงความคิดเห็นในร่างประกาศฯ นี้ ตั้งแต่วันที่ 17 - 20 มีนาคม 2566 ถ้าแสดงความคิดเห็นหลังจากวันที่กำหนด จะไม่รับพิจารณาความคิดเห็น

ร่างประกาศเชิญชวน  เปิดที่นี่

ร่างเอกสารประกวดราคา  เปิดที่นี่

ราคากลาง  เปิดที่นี่

TOR  เปิดที่นี่

แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น   หมดเขตการแสดงความคิดเห็น

(กวว.)

 

ความคิดเห็นจากแบบฟอร์มจะปรากฎที่กรอบด้านล่างนี้