วิสัยทัศน์

     สำนักการโยธาเป็นองค์กรหลักด้านการโยธาและโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีมาตรฐานสากล มุ่งขับเคลื่อนกรุงเทพฯ สู่มหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ

     1. วางแนวทางการบริหารราชการ และสร้างกรอบทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปี พ.ศ. 2566 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 – 2570) นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งความต้องการของประชาชน

     2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความน่าอยู่อย่างยั่งยืน

     3. เสริมสร้างความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งขจัดพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม

     4. พัฒนาการบริการของสํานักการโยธาสู่ความเป็นเลิศ

 

เป้าหมาย

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์
         ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.3 ปลอดภัยพิบัติ 
              เป้าประสงค์ที่ 1.3.1 กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
         ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.4 ปลอดอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้าง 
         ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.4.1 กรุงเทพมหานครมีข้อมูลอาคารเพื่อสนับสนุนการลดความเสี่ยงภัยพิบัติและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้อาคารอย่างมีประสิทธิภาพ
              เป้าประสงค์ที่ 1.4.2 โครงสร้างพื้นฐานสำคัญของกรุงเทพมหานครได้รับการปกป้องลดความเสี่ยง และ เสริมสร้างความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
          ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City)
              เป้าประสงค์ที่ 1.5.1 ความครอบคลุมในการจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ
              เป้าประสงค์ที่ 1.5.3 คนกรุงเทพมหานครมีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีลดภาวะเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
              เป้าประสงค์ที่ 1.5.6 อัตราป่วยตายด้วยโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ Benchmark)

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
          ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 2.4 เมืองที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
              เป้าประสงค์ที่ 2.4.1 กรุงเทพมหานครลดการใช้พลังงานโดยเริ่มต้นในหน่วยงาน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน 
          ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร 
              เป้าประสงค์ที่ 3.1.2 มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับผู้สงอาย คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
              เป้าประสงค์ที่ 3.1.3 มีระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ 
          ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.1 เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างมีระเบียบ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
              เป้าประสงค์ที่ 4.1.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ชั้นในและเขต กรุงเทพฯ ชั้นกลาง และพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ชั้นนอก
          ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.3 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน 
              เป้าประสงค์ที่ 4.3.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงองค์ประกอบทางภูมิทัศน์เมืองและส่งเสริมอัตลักษณ์และทัศนียภาพในการรับรู้ของเมือง 
          ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.4 กรุงเทพมหานครมีระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก 
              เป้าประสงค์ที่ 4.4.1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบการเดินทางให้สามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้
              เป้าประสงค์ที่ 4.4.2 เพิ่มความคล่องตัวของระบบจราจร

(แก้ไข 3 ส.ค. 2566)