สำนักการโยธา (Public Works Department)

 

ที่อยู่  (Address)

- 111 อาคารสำนักการโยธา (อาคาร 7 ชั้น) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2  ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

- 111 Public Works Department Building (7 Floors Building) , BMA City Hall 2 , Mit Maitri Rd. , Din Daeng District Bangkok . Postcode 10400

 

รถประจำทางที่ผ่าน (Bus Route)

12,13,36,36ก,54,69,92,117   ปอ.538,187,204,504

 

** ประกาศสำนักการโยธา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักการโยธา พ.ศ. 2566  เปิดที่นี่ **

 

โทรศัพท์ (Telephone)  เวลาทำการ >> ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.) 

(ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

1. สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา  >>>> กดดูหมายเลขติดต่อที่นี่ 

2. สํานักงานควบคุมอาคาร  >>>> กดดูหมายเลขติดต่อที่นี่ 

3. สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์  >>>> กดดูหมายเลขติดต่อที่นี่

4. กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค  >>>> กดดูหมายเลขติดต่อที่นี่

5. กองวิเคราะห์และวิจัย  >>>> กดดูหมายเลขติดต่อที่นี่

6. สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ  >>>> กดดูหมายเลขติดต่อที่นี่

7. สำนักงานออกแบบ  >>>> กดดูหมายเลขติดต่อที่นี่

8. กองควบคุมการก่อสร้าง  >>>> กดดูหมายเลขติดต่อที่นี่

9. กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน  >>>> กดดูหมายเลขติดต่อที่นี่

10. สำนักงานวิศวกรรมทาง  >>>> กดดูหมายเลขติดต่อที่นี่