พิจารณากลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เขตทวีวัฒนา

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565
image

        เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวสุดใจ คงทน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตทวีวัฒนา เพื่อพิจารณาโครงการที่หน่วยงานและภาคประชาชนเสนอของบประมาณ ณ ห้องประชุมอุทยาน ชั้น 2 สำนักงานเขตทวีวัฒนา 

        โดยมี นางสาวยุคล เดชประดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม นางสาวนงคลักษณ์ โคเต็ม หัวหน้าฝ่ายการคลัง นางพิกุล หงษ์วิไล หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ตัวแทนฝ่ายปกครอง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม