อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตตามมติ ก.ก. 
ประกาศ กทม. การแบ่งส่วนราชการฯ