คณะผู้บริหารเขตทวีวัฒนา (3 ก.พ. 65)
  


 

นายดิชา  คงศรี
ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา

โทร. 0 2441 4973 ต่อ 5501
 
นางสาวสุดใจ  คงทน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา

โทร. 0 2441 4973 ต่อ 5501
 
นางพนัสดา  ทองฝาก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา

โทร. 0 2441 4973 ต่อ 5503
นางสาวอัญญารัตน์  รัตนวิโรจน์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

โทร. 0 2441 4973 ต่อ 5506
 
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

โทร. 0 2441 4973 ต่อ 5511
 
นางนิชาภา  ไชยศรี
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

โทร. 0 2441 4973 ต่อ 5524-5
 
น.ส.นงคลักษณ์  โคเต็ม
หัวหน้าฝ่ายการคลัง

โทร. 0 2441 4973 ต่อ 5531
 
นางพิกุล  หงษ์วิไล
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

โทร. 0 2441 4973 ต่อ 5527
 
นายณรงค์  รักษ์คิด
หัวหน้าฝ่ายโยธา

โทร. 0 2441 4973 ต่อ 5515
 
นางจิรานันท์  พรหมเมศร์
หัวหน้าฝ่ายรายได้

โทร. 0 2441 4973 ต่อ 5521
 
นางสาวยุคล  เดชประดิษฐ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิ์การสังคม

โทร. 0 2441 4973 ต่อ 5535-6
 
นายเอกชัย  สุกแดง
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ

โทร. 0 2441 4973 ต่อ 5533
 
น.ส.นันทญา  เขียวแสวง
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

โทร. 0 2441 4973 ต่อ 5518
 
พันโท จำลอง  เทียนทอง
สัสดีเขตทวีวัฒนา

โทร. 0 2441 4973 ต่อ 5538