เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพรายใหม่มีอะไรบ้าง

ผู้มีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องยื่น แบบ อภ.1 คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พร้อมเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขออนุญาต มีดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต

2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนนิติบุคคล กรณีนิติบุคคลเป็นคนต่างด้าวใช่สำเนาหนังสือเดินทาง

3. สำเนาทะเบียนบ้านของอาคารที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ

4. หนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเอง)

5. หนังสือแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับการรับรองสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว

6. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่แสดงว่าอาคารดังกล่าวสามารถใช้ประกอบกิจการตามที่ขออนุญาตได้

7. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้อาคารที่เป็นสถานประกอบการ เช่น โฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของอาคาร

8. แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ

9. ใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้ง หรือ เอกสารหลักฐานจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการประเภทนั้นได้ เช่น ใบอนุญาตของกรมธุรกิจพลังงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ใบอนุญาตประกอบอาชีพค้าของเก่า ใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน

10.  แผนผังหรือภาพถ่ายบริเวณภายในและภายนอกของสถานประกอบการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการผลิต การป้องกันมลพิษ สุขลักษณะภายในสถานประกอบการ เป็นต้น

11.  ผลการตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อม

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีอะไรบ้าง

ผู้มีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องยื่น แบบ อภ.3 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พร้อมเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต มีดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต

2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนนิติบุคคล กรณีนิติบุคคลเป็นคนต่างด้าวใชสำเนาหนังสือเดินทาง

3. สำเนาทะเบียนบ้านของอาคารที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ

4. หนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเอง)

5. หนังสือแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับการรับรองสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว

6. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่แสดงว่าอาคารดังกล่าวสามารถใช้ประกอบกิจการตามที่ขออนุญาตได้

7. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้อาคารที่เป็นสถานประกอบการ เช่น โฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของอาคาร

8. แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ

9. ใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้ง หรือ เอกสารหลักฐานจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้ประกอบกิจการประเภทนั้นได้ เช่น ใบอนุญาตของกรมธุรกิจพลังงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ใบอนุญาตประกอบอาชีพค้าของเก่า ใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน

10.  แผนผังหรือภาพถ่ายบริเวณภายในและภายนอกของสถานประกอบการ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการผลิต การป้องกันมลพิษ สุขลักษณะภายในสถานประกอบการ เป็นต้น

11. ผลการตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อม

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย/สะสมอาหารรายใหม่มีอะไรบ้าง

ผู้มีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องยื่น แบบ สอ.1 คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย/สะสมอาหาร พร้อมเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขออนุญาต มีดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต

2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนนิติบุคคล กรณีนิติบุคคลเป็นคนต่างด้าวใช้สำเนาหนังสือเดินทาง

3. สำเนาทะเบียนบ้านของอาคารที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ

4. หนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเอง)

5. หนังสือแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับการรับรองสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว

6. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่แสดงว่าอาคารดังกล่าวสามารถใช้ประกอบกิจการตามที่ขออนุญาตได้

7. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้อาคารที่เป็นสถานประกอบการ เช่น โฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของอาคาร

8. หนังสือรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครของผู้ยื่นขอใบอนุญาตและตามจำนวนผู้สัมผัสอาหาร

9. ใบรับรองแพทย์การตรวจโรคติดต่อ 9 โรค ได้แก่ วัณโรค อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย โรคบิด ไข้สุกใส โรคคางทูม โรคเรื้อน โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ และโรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัสเอ ตามจำนวนผู้สัมผัสอาหาร

10.  แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งของสถานประกอบการแผนผังหรือภาพถ่ายบริเวณภายในและภายนอกของสถานประกอบการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการผลิต การป้องกันมลพิษ สุขลักษณะภายในสถานประกอบการ เป็นต้น

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย/สะสมอาหาร มีอะไรบ้าง

ผู้มีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องยื่น แบบ สอ.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย/สะสมอาหาร พร้อมเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต มีดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต

2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนนิติบุคคล กรณีนิติบุคคลเป็นคนต่างด้าวใช่สำเนาหนังสือเดินทาง

3. สำเนาทะเบียนบ้านของอาคารที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ

4. หนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเอง)

5. หนังสือแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับการรับรองสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว

6. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่แสดงว่าอาคารดังกล่าวสามารถใช้ประกอบกิจการตามที่ขออนุญาตได้

7. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้อาคารที่เป็นสถานประกอบการ เช่น โฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของอาคาร

8. หนังสือรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครของผู้ยื่นขอใบอนุญาตและตามจำนวนผู้สัมผัสอาหาร

9. ใบรับรองแพทย์การตรวจโรคติดต่อ 9 โรค ได้แก่ วัณโรค อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย โรคบิด ไข้สุกใส โรคคางทูม โรคเรื้อน โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ และโรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัสเอ ตามจำนวนผู้สัมผัสอาหาร

10.  แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นขอรับใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง มีอะไรบ้าง

ผู้มีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องยื่น แบบ ฆษ.1 ที่เจ้าพนักงานตำรวจท้องที่ให้ความเห็นชอบแล้ว พร้อมเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขออนุญาต มีดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนขอผู้ขอใบอนุญาต 

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอใบอนุญาต

3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้แทนนิติบุคคล กรณีนิติบุคคลเป็นคนต่างด้าวใช่สำเนาหนังสือเดินทาง

4. หนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเอง)

5.  หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือสัญญาเช่า กรณีผู้ขออนุญาตไม่มีกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือสถานที่ที่ขออนุญาต

6. สำเนาทะเบียนรถยนต์ (กรณีเป็นการโฆษณาเคลื่อนที่) ที่ระบุชื่อผู้ยื่นคำร้องหรือหนังสือยินยอมให้รถยนต์ กรณีที่ไม่ใช่เจ้าของรถยนต์ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถยนต์

Page 1 of 1