มีช่องทางในการขอรับบริการสูบสิ่งปฏิกูล/ไขมันทางใดบ้าง

ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการได้หลายช่องทางในพื้นที่เขต เช่น แจ้งขอรับบริการได้ทางโทรศัพท์ แจ้งด้วยตนเองที่สำนักงานเขต และหนังสือแจ้งขอรับบริการมายังหน่วยงาน

คิดค่าบริการสูบสิ่งปฏิกูล/ไขมัน ค่าบริการต่อครั้ง/ราย อย่างไร

อัตราค่าบริการคิดลูกบาศก์เมตรละ 250 บาท เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรคิด 1 ลูกบาศก์เมตร เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรคิด 150 ขึ้นอยู่กับขนาดของถังรองรับ ปกติบ้านเรือนทั่ว ๆ ไป อยู่ที่ประมาณ 2 - 3 ลูกบาศก์เมตร หรือ 500 - 700 บาทต่อครั้ง หลังการให้บริการมีใบเสร็จรับเงินออกให้ทุกราย

ผู้รับบริการจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าเจ้าหน้าที่ให้บริการเป็นของเจ้าหน้าที่เขต

เจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และแจ้งเลขรหัสสัญญา เมื่อเจ้าหน้าที่ไปให้บริการจะแจ้งเลขรหัสสัญญาให้ผู้รับบริการทราบก่อน มีแบบฟอร์มขอรับบริการให้กรอก/แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ มีใบเสร็จรับเงินหลังให้บริการ หากไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่เขตให้ขอดูบัตรเจ้าหน้าที่รัฐ หรือโทรศัพท์มาสอบถามหน่วยงาน

ใช้ระยะเวลาในการให้บริการแต่ละครั้งนานกี่ชั่วโมง

ประมาณ 2 ชั่วโมงต่อราย หากไม่มีปัญหาในการเปิดฝาบ่อหรืออาจจะใช้เวลานานกว่านี้ถ้าหาฝาบ่อไม่พบ

ถ้าจะแจ้งให้ไปสูบส้วมอยู่นอกพื้นที่สามารถให้บริการได้หรือไม่

ให้บริการได้ในพื้นที่เขตเท่านั้น นอกพื้นที่เขตไม่สามารถให้บริการได้

มีปัญหาส้วมเต็มทั้งที่สูบไปไม่นานควรแก้ไขอย่างไร

แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปตรวจสอบก่อน อาจใช้เครื่องเป่า/ตรวจสอบสิ่งอุดตัน หรืออาจเกิดจากสภาพพื้นดิน/ถังชำรุดน้ำจากภายนอกสามารถเข้าถังได้

สูบครั้งหนึ่งอยู่ได้นานเท่าไร

ขึ้นอยู่กับขนาดของถัง/จำนวนผู้ใช้บริการ ปกติอยู่ได้นาน 2-4 ปี

อยากทราบอัตราค่าธรรมเนียมในการเก็บขยะ

ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนทั่วไป 20 บาทต่อเดือน การชำระเป็นรายเดือน ๆ ละ 20 บาท หรือชำระเป็นรายปี 240 บาทต่อปี สามารถชำระได้ที่สำนักงานเขตทวีวัฒนา หรือชำระกับเจ้าหน้าที่ที่ไปจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยอาคารบ้านเรือนของประชาชนก็ได้ (ให้สังเกตการแต่งกายชุดเครื่องแบบสีกากี มีป้ายชื่อ ใบเสร็จรับเงินของทางราชการ และตราประทับ ไม่แน่ใจโทรสอบถามได้ที่หน่วยงานก่อนชำระเงิน)

เพราะอะไรถึง ไม่เข้าเก็บขยะตรงวันเวลา ปล่อยให้ขยะตกค้างอยู่

เพราะบางครั้งรถขยะที่ใช้งานประจำ ต้องเข้าอู่ซ่อมทำให้มีรถไม่เพียงพอไปเก็บขยะ

ขยะตกค้างหลายวันจะดำเนินการอย่างไร

ขอให้โทรศัพท์แจ้งฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตทวีวัฒนา จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะดังกล่าวให้เร็วที่สุด (หมายเลขโทรศัพท์ 0 2441-4973 ต่อ 5524)

ต้องการขอถังขยะจะดำเนินการอย่างไร

มาเขียนคำร้องได้ที่สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่จะออกไปตรวจสอบบ้านผู้ขอว่าเหมาะสมในการจัดตั้งถังขยะหรือไม่ ถ้าพิจารณาว่าเหมาะสมไม่กระทบต่อผู้อื่น เจ้าหน้าที่จะประสานให้มารับถังขยะ กทม.

ทำไมบางจุดไม่มีถังขยะ

เราจะพิจารณาตั้งตามจุดที่เป็นทางสาธารณะ หรือให้ประธานชุมชนรับไปแล้วพิจารณาตั้งตามจุดที่เหมาะสมในชุมชนโดยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าว

ทำไมขยะบางประเภทไม่จัดเก็บให้

เจ้าหน้าที่จะเก็บขยะทั่วไปเท่านั้น ในส่วนขยะกิ่งไม้ ต้นไม้ และวัสดุก่อสร้าง ที่เจ้าของบ้านนำออกมาทิ้งรถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถจัดเก็บให้ได้

การขอรับบริการตัดต้นไม้ตามอาคาร/บ้านเรือน จะขอรับบริการได้อย่างไร

ถ้าหากต้นไม้ที่จะทำการตัดอยู่ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา ก็ให้มายื่นคำร้องที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตทวีวัฒนา เท่านั้น

อัตราค่าบริการในการตัดต้นไม้/ขุดล้อมย้ายต้นไม้เป็นอย่างไร

ค่าบริการในการตัดต้นไม้จะแตกต่างกัน ต้นไม้ที่ ไม่มีสิ่งกีดขวาง/มีสิ่งกีดขวาง

-   ขนาดโคนต้นไม่เกิน 100 ซม. ไม่มีสิ่งกีดขวางต้นละ 200 บาท มีสิ่งกีดขวางต้นละ 400 บาท

-   ขนาดโคนต้นไม่เกิน 100-150 ซม. ไม่มีสิ่งกีดขวางต้นละ 500 บาท มีสิ่งกีดขวางต้นละ 1,000 บาท

-   ขนาดโคนต้นไม่เกิน 151-200 ซม. ไม่มีสิ่งกีดขวางต้นละ 800 บาท มีสิ่งกีดขวางต้นละ 1,600 บาท

-   ขนาดโคนต้นไม่เกิน 201-250 ซม. ไม่มีสิ่งกีดขวางต้นละ 1,000 บาท มีสิ่งกีดขวางต้นละ 2,200 บาท

-   ขนาดโคนต้นไม่เกิน 251-300 ซม. ไม่มีสิ่งกีดขวางต้นละ 1,500 บาท มีสิ่งกีดขวางต้นละ 2,800 บาท

-   ขนาดโคนต้นไม่เกิน 300 ซม.ขึ้นไป ไม่มีสิ่งกีดขวางต้นละ 1,700 บาท มีสิ่งกีดขวางต้นละ 3,400 บาท

-   ค่าบริการเก็บขน ระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร 500 บาท 

-   ค่าบริการเก็บขน ระยะเกิน 10 กิโลเมตร 700 บาท 

และมีใบเสร็จรับเงินของทางราชการออกให้ทุกราย

มีต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้า/บนถนนจะทำอย่างไร

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบก่อน หากดำเนินการได้จะดำเนินการแก้ไข หากไม่สามารถแก้ไขได้หรือเกิดอันตรายแก่เจ้าหน้าที่  จะประสานการไฟฟ้าให้ดำเนินการต่อไป

Page 1 of 1