การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และจะเปิดให้ลงทะเบียนได้เมื่อไร

การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เปิดรับลงทะเบียนตามปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน และเดือนมกราคม – กันยายน ของปีถัดไป ยกเว้นเดือนธันวาคมของทุกปี ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

คุณสมบัติ 

1. มีสัญชาติไทย 

2. เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปี เช่น ผู้ที่จะมาลงทะเบียนปีงบประมาณ 2563 จะต้องเกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504 เป็นต้น 

3. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน 

1. บัตรประจำตัวประชาชน 

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 

3. สมุดบัญชีธนาคาร พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ 

4. หนังสือมอบอำนาจ กรณีไม่ได้มาลงทะเบียนด้วยตนเอง   

การลงทะเบียนคนพิการจะต้องทำอย่างไร และใช้เอกสารอะไรบ้าง

คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว

เปิดรับลงทะเบียน วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ เว้นวันหยุด ราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

คุณสมบัติ 

1. มีสัญชาติไทย 

2. มีบัตรประจำตัวคนพิการ 

3. มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่เขต 

4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน 

1. บัตรประจำตัวคนพิการ  

2. บัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) 

3. สำเนาทะเบียนบ้าน  

4. สมุดบัญชีธนาคาร พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ 

5. หนังสือมอบอำนาจให้ผู้ดูแลคนพิการมาลงทะเบียนแทนกรณีไม่ได้มาลงทะเบียนด้วยตนเอง

การขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ใครจะเป็นผู้ยื่นขอได้บ้างและจะต้องทำอย่างไร

คุณสมบัติ 

1. เป็นผู้สูงอายุที่เสียชีวิตเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีบัตรประสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุ ให้ยื่นคำขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมิลำเนาในขณะตาย 

3. ยื่นคำขอภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน 

1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นคำขอผู้รับรอง 

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย 

3. ใบมรณบัตรของผู้ตาย 

4. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือหนังสือรับรองอัตราการเบิกจ่าย รายละ 3,000 บาท

ได้ข่าวมาว่าจะมีการปรับเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุข่าวนี้จริงหรือไม่ และจะต้องมารายงานตัวอีกหรือไม่

ขณะนี้ยังไม่มีการปรับเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ถ้ามีแจ้งเรื่องการปรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำนักงานเขตจะดำเนินการปรับให้ตามเกณฑ์ที่ได้รับ และผู้สูงอายุไม่ต้องมารายงานตัวสำนักงานเขตจะดูการมีชีวิตอยู่จากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

อายุ 70 ปีครบรอบวันเกิดแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บาท จะต้องทำอย่างไร

ผู้สูงอายุที่อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์แล้ว จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บาททุกราย สำนักงานเขตจะปรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ในเดือนตุลาคม            

Page 1 of 1