ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเริ่มใช้เมื่อใด

วันเริ่มบังคับใช้กฎหมาย 13 มีนาคม 2562 วันเริ่มจัดเก็บภาษี 1 มกราคม 2563 (มาตรา 2 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562) 

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งใช้เป็นฐานภาษีกำหนดมูลค่าอย่างไร

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ตามข้อมูลของกรมธนารักษ์ (มาตรา 35 และ 36 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562)

ใครเป็นผู้จ่ายภาษีและจ่ายเมื่อใร

ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น มีหน้าที่เสียภาษีสำหรับปีนั้น โดยต้องชำระภายในเดือนเมษายนของปีนั้น (มาตรา 9 และมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562)

ถ้าไม่จ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในกำหนดจะถูกปรับอย่างไร

เสียเบี้ยปรับเพิ่มอีก 40% ของภาษีที่ค้างจ่าย และเสียเงินเพิ่มอีก 1% ต่อเดือนของภาษีที่ค้างจ่ายนอกเหนือจากเบี้ยปรับ 40% (มาตรา 68 และมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562) 

การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับบ้านหลังหลัก และบ้านหลังรอง

ที่อยู่หลักของบุคคลธรรมดา คือเป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน หรือคอนโด พร้อมมีชื่อในทะเบียนบ้านนั้นด้วย ได้รับการยกเว้นภาษีจากมูลค่า 50 ล้านบาทแรก ส่วน 25 ล้านบาทถัดไป เสีย 0.03% ต่อปี (ล้านละ 300 บาท) ที่อยู่รองของบุคคลธรรมดา คือเป็นเจ้าของแต่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เสียภาษีตั้งแต่บาทแรก โดยมูลค่า 50 ล้านบาทแรก เสีย 0.02% ต่อปี (ล้านละ 200 บาท) และไล่ตามมูลค่าขึ้นไปจนถึง 0.10% ต่อปี (ล้านละ 1,000 บาท) (มาตรา 94 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562) 

Page 1 of 1