พื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตทวีวัฒนา มีผังเมืองสีอะไรบ้าง

1. สีเขียว (ก.4 – ก.5) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

2. สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว (ก.1 - ก.3) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร

ไม่เกิน 45 วัน 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของที่ดิน, ผู้ขออนุญาต, ผู้รับมอบอำนาจ, ผู้มอบอำนาจแล้วแต่กรณี 1 ชุด 

2. สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน, ผู้ขออนุญาต, ผู้รับมอบอำนาจ, ผู้มอบอำนาจ แล้วแต่กรณี 1 ชุด 

3.  แบบที่ขออนุญาต จำนวน 5 ชุด พร้อมรายการคำนวณ 1 ชุด 

4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกร และหรือสำเนาใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก แล้วแต่กรณี อย่างละ 1 ชุด 

5.  สำเนาโฉนดที่ดิน ถ่ายเท่าฉบับจริง 1 ชุด

ระยะเวลาในการพิจารณาการขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และการเชื่อมทาง

ไม่เกิน 16 วัน

เอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาตถมดิน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของที่ดิน, ผู้ขออนุญาต, ผู้รับมอบอำนาจ, ผู้มอบอำนาจแล้วแต่กรณี 1 ชุด 

2. สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน, ผู้ขออนุญาต, ผู้รับมอบอำนาจ, ผู้มอบอำนาจ แล้วแต่กรณี 1 ชุด 

3. สำเนาโฉนดที่ดิน ถ่ายเท่าฉบับจริง 1 ชุด 

Page 1 of 1