พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ให้ผู้ปกครองของเด็กมีหน้าที่แจ้งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับระดับประถมศึกษาต้องมีอายุกี่ปี

อายุย่างเข้าปีที่เจ็ด

เมื่อได้รับหนังสือแจ้งเด็กเข้าเรียน ผู้ปกครองต้องนำเด็กไปแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนเมื่อใด

ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ปีที่ได้รับหนังสือ ถึง 16 พฤษภาคม ของปีถัดไป

การแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนต้องนำหลักฐานใดไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน

-  สูติบัตรหรือสำเนาสูติบัตร

-  ในกรณีไม่มีสูติบัตรให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

ถ้าผู้ปกครองไม่สามารถไปแจ้งการสำรวจเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับต่อเจ้าหน้าที่ได้เพราะป่วยหรือด้วยเหตุอื่นใดต้องทำอย่างไร

ให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทนตนเองได้โดยแสดงหลักฐานให้ชัดเจน

กรณีผู้ปกครองจะขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ต้องดำเนินการอย่างไร

ยื่นคำร้องขอผ่อนผันต่อสถานศึกษาภาคบังคับเพื่อพิจารณาต่อไป

กรณีไม่สะดวกเดินทางมาแจ้งเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์ด้วยตนเองสามารถดำเนินการได้อย่างไร

แจ้งทางโทรศัพท์, ส่งไปรษณีย์, ส่งทาง e-mail 

Page 1 of 1