การขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ รวมถึงถนน และทางเท้า สามารถดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร

ตามมาตรา 20 ประกอบมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินการ หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ สามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร

ตามมาตรา 10 ประกอบมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินการ หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท แต่อย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าวข้างต้น  มีข้อยกเว้นที่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งไม่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นความผิดตามกฎหมาย กล่าวคือ ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสืออนุญาตด้วยหรือเป็นการกระทำของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยงานที่มีอำนาจกระทำได้

การขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ กรณี เปลี่ยนรถเพื่อทดแทนรถจักรยานยนต์สาธารณะคันเดิมที่จดทะเบียนไว้แล้ว ต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้าง

ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้

1. ภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ

2. ภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือหลักฐานการได้มาของรถ

3. ภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะคันเดิม ที่แจ้งไม่ใช้รถตลอดไปไว้แล้ว หรือที่จดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเป็นรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลแล้ว

การขอจัดตั้งสถานที่ตั้งวินใหม่และขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์และเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง

ผู้ประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่ตั้งวินใหม่และขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องเป็น ผู้มีสัญชาติไทยและมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ โดยให้แจ้งความประสงค์ตามแบบที่คณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานครกำหนด ณ สำนักงานเขตสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สถานที่ตั้งวินตั้งอยู่ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

1. แผนผังแสดงที่ตั้งสถานที่ตั้งวิน และแผนผังการจอดรถ

2. รูปถ่ายบริเวณสถานที่ตั้งวิน และรูปถ่ายสถานที่จอดรถ

3. หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้พื้นที่สำหรับตั้งวิน

4. สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินสถานที่ตั้งวิน

5. บัญชีรายชื่อผู้ขับรถในสถานที่ตั้งวิน พร้อมด้วย ภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ

6. ภายถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถซึ่งผู้ขับขี่มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครอง ในกรณีที่รถนั้นจดทะเบียนแล้ว หรือหลักฐานการได้มาของรถที่มีชื่อผู้ขับรถเป็นผู้ชื้อหรือเช่าซื้อ เช่น ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ หนังสือรับรองการเช่าซื้อ เป็นต้น ในกรณีรถนั้นยังไม่ได้จดทะเบียน

7. เส้นทางหรือท้องที่ในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารและอัตราค่าโดยสาร

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 เรื่อง เปิดรับแจ้งความประสงค์ขอจัดตั้งสถานที่ตั้งวิน ขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ และให้ผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะมารายงานตัวเพื่อคงสิทธิการเป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ

Page 1 of 1