รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของสำนักงานเขตทวีวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สิน
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

 

infographic

ประกาศสำนักงานเขต

ทวีวัฒนา