โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา

   โรงเรียนคลองต้นไทร
   (สุขล้อมอุทิศ)
 

   โรงเรียนคลองบางพรหม
 

   โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์   
 

   โรงเรียนคลองทวีวัฒนา
   (ทองน่วมอนุสรณ์)

 
   โรงเรียนวัดปุรณาวาส
  
   โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

 

   โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม