มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายทะเบียน
ฝ่ายเทศกิจ
ฝ่ายการคลัง
ฝ่ายการศึกษา
ฝ่ายโยธา
ฝ่ายรายได้
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล