กระบวนงาน ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
 
1. การออกหนังสือรับรองการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและหรือสิ่งปฏิกูลเพื่อนำไปใช้ประกอบเรื่องราวต่างๆ
2. การอนุญาตขุดล้อมย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะเพื่อเปิดทางเข้าออกอาคารและสถานที่
3. การให้บริการตัดและขุดต้นไม้
4. การให้บริการเก็บเศษวัสดุ กิ่งไม้ ใบไม้
5. การให้บริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ
6. การบริการสูบสิ่งปฏิกูล
7. การบริการตั้งวางถังรองรับมูลฝอยเป็นครั้งคราว
8. การบริการสูบสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน
9. การบริการขนเศษวัสดุด้วยเครื่องจักรกล
10. การบริการเก็บมูลฝอยทั่วไปในบ้านพักอาศัย สถานบริการการสาธารณสุข ตลาด อาคารสูง และสถานที่ราชการ
11. การบริการกวาดล้างทำความสะอาดด้วยเครื่องจักรกล