กระบวนงาน ฝ่ายโยธา
 
1. การร้องขอให้เวนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลืออยู่ ซึ่งใช้การไม่ได้
2. การร้องให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนบางส่วน
3. การขอโอนใบอนุญาต (แบบ ข.8)
4. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.3)
5. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น  (แบบ ข.4)
6. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.2)
7. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)
8. การขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร (แบบ ขร.1)
9. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ กทม.4)
10. การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง (แบบ ข.7)
11. การขอทำการเจาะกดหรือตอกเสาเข็มเพื่อทำการทดสอบ ที่จะใช้ในการก่อสร้างอาคาร
12. การขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ ข.5)
13. การยื่นแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ กทม.1)
14. การบอกเลิกผู้ควบคุมงาน (แบบ น.5, แบบ น.6)
15. การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่ (แบบ น.7, แบบ น.8)
16. การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4)
17. การแจ้งความประสงค์จะทำการถมดิน
18. การแจ้งความประสงค์จะทำการขุดดิน
19. การแจ้งความประสงค์ขอรับใบแทนใบแจ้งที่ชำรุดหรือสูญหาย
20. การแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคาร
21. การขออนุญาตระบายน้ำทิ้ง / เชื่อมท่อระบายน้ำ
22. การขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ
23. การกองสิ่งของวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ชั่วคราว  การกั้นรั้วชั่วคราว  การสร้างนั่งร้านชั่วคราว